Χι:


Χρήστης (User): Φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα/μια εφαρμογή. Τον ονομάζουμε έτσι ώστε να τον διακρίνουμε από τον προγραμματιστή, το δημιουργό του προγράμματος.

external image ArtFavor_Female_computer_user.png