Ταυ:ταξινόμηση, ταξινόμηση φυσαλίδας, τελεστέος, τελεστής, τεχνητή νοημοσύνη, τμηματικός προγραμματισμόςΤαξινόμηση (Sorting): Λειτουργία των δομών δεδομένων κατά την οποία οι κόμβοι διατάσσονται κατά φθίνουσα ή αύξουσα σειρά, ανάλογα με το περιεχόμενό τους.

Ταξινόμηση της φυσαλίδας ή Ταξινόμηση της ευθείας ανταλλαγής (Bubblesort): Αλγόριθμος ταξινόμησης που βασίζεται στην αρχή της σύγκρισης και ανταλλαγής ζευγών γειτονικών στοιχείων, μέχρις ότου διαταχθούν όλα τα στοιχεία. Η ταξινόμηση μπορεί να γίνει είτε κατά αύξουσα είτε κατά φθίνουσα σειρά και περιλαμβάνει διαδοχικές σαρώσεις του πίνακα.

Παράδειγμα: Ψευδοκώδικας του αλγορίθμου για αύξουσα ταξινόμηση σε πίνακα.
Αλγόριθμος Ταξινόμηση_Φυσαλίδας
Δεδομένα // Array, n //
Για i από 2 μέχρι n
  Για j από n μέχρι i με βήμα -1
    Αν Array[j-1] > Array[j] τότε
      αντιμετάθεσε Array[j],Array[j]
    Τέλος_αν
  Τέλος_επαναληψης
Τέλος_επαναληψης
Αποτέλεσμα //Array //
Τελος Ταξινόμηση_Φυσαλίδας


Παράδειγμα: Video αναπαράστασης αύξουσας ταξινόμησης.Περισσότερα video για την ταξινόμηση της φυσαλίδας
Περισσότερα
Τελεστέος: Μια οντότητα πάνω στην οποία εφαρμόζεται μια πράξη.
Τελεστής: Σύμβολο που παριστάνει την εκτέλεση μιας πράξης.

Παράδειγμα σε ΓΛΩΣΣΑ:
Αριθμητικοί Τελεστές
Πράξη
+
πρόσθεση
-
αφαίρεση
*
πολλαπλασιαμός
/
διαίρεση
^
ύψωση σε δύναμη
DIV
ακέραια διαίρεση
MOD
υπόλοιπο ακέραιας διαίρεσης

Συγκριτικοί Τελεστές
Πράξη
>
μεγαλύτερο
<
μικρότερο
>=
μεγαλύτερο ή ίσο
<=
μικρότερο ή ίσο
==
ίσο
<>
διάφορο

Λογικοί Τελεστές
Πράξη
KAI
σύζευξη
H
διάζευξη
OXI
άρνηση

Περισσότερα για τους τελεστές της ΓΛΩΣΣΑΣ
Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial intelligence): Προσπάθεια ώστε να καταστεί ο υπολογιστής ικανός για λειτουργίες που αποδίδονται σε ανθρώπινη νοημοσύνη.

external image artificial_intelligence.jpg
Περισσότερα για την τεχνητή νοημοσύνη
Τμηματικός προγραμματισμός: Η υλοποίηση της ιεραρχικής σχεδίασης προγράμματος. Κάθε υποπρόβλημα που προσδιορίστηκε στην ιεραρχική σχεδίαση, αναπτύσσεται ξεχωριστά από τις άλλες ως μια ανεξάρτητη ενότητα. Βλέπε υποπρογράμματα.