Πι:
παράλληλος προγραμματισμός, Pascal, πειρατεία, πηγαίο πρόγραμμα, πίνακας, PL/1, πληροφορία, πολυπλοκότητα, πρόγραμμα, προγραμματισμός, PROLOG, προσάρτηση, προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω, προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω, προσπέλασηΠαράλληλος προγραμματισμός: Προγραμματιστική τάση οποία πολλοί υπολογισμοί λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα, αξιοποιώντας υπολογιστές με πολλούς επεξεργαστές που μοιράζονται την ίδια μνήμη. Μειώνει σημαντικά το χρόνο εκτέλεσης ενός προγράμματος, όταν η δομή του επιτρέπει την παράλληλη εκτέλεση των εντολών του από τους επεξεργαστές.

parallilos.JPG
Παράλληλος προγραμματισμός


Περισσότερα
PASCAL: Γλώσσα προγραματισμού υψηλού επιπέδουτης δεκαετίας του '70, γενικής χρήσης, κατάλληλη από εκπαιδευτικούς σκοπούς έως τη δημιουργία ισχυρών προγραμμάτων.

Παράδειγμα: Kώδικας PASCAL
pascal.JPG

Περισσότερα
Πειρατεία λογισμικού: Παράνομη αναπαραγωγή προϊόντων λογισμικού.

external image Piracy8.gif
Περατότητα (Finiteness): Χαρακτηριστικό γνώρισμα του αλγορίθμου που δηλώνει ότι πρέπει να τελειώνει μετά από ένα συγκεκριμένο αριθμό βημάτων.
Περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού: Σύνολο μεταφραστικών προγραμμάτων και άλλων εργαλείων ανάπτυξης λογισμικού που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία προγραμματιστικών εφαρμογών.

Η Γλωσσομάθεια είναι ένα πλήρες περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού σε ΓΛΩΣΣΑ.
Η Γλωσσομάθεια είναι ένα πλήρες περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού σε ΓΛΩΣΣΑ.

Πηγαίο πρόγραμμα (source): Το αρχικό πρόγραμμα (κώδικας) που γράφεται από τον προγραμματιστή. Δίνεται ως είσοδος στο μεταγλωττιστή ή το διερμηνευτή.

Περισσότερα
Πίνακας (array): Στατική δομή δεδομένων που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση στοιχείων ίδιου τύπου. Ο πίνακας μπορεί να είναι μονοδιάστατος, δισδιάσταος ή n-διάστατος γενικά.
Βασικές λειτουργίες επί πινάκων είναι οι:

Παράδειγμα σε ΓΛΩΣΣΑ: Δήλωση πίνακα 12 θέσεων, πραγματικών μεταβλητών.
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
   ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ Ο_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΜΟΥ[12]
pinakas.JPG
Μονοδιάστατος πίνακας πραγματικών αριθμών και οι αντίστοιχοι δείκτες.

ARRAY.JPG
Δισδιάστατος πίνακας.


Περισσότερα παραδείγματα
PL/1 (Programming Language/1): Γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου της δεκαετίας του 60 που επιχείρησε ανεπιτυχώς να καλύψει μεγάλο εύρος εφαρμογών.
Πληροφορία (Information): Γνώση που αφορά πράγματα όπως πράξεις, έννοιες, αντικείμενα, γεγονότα, ιδέες ή διεργασίες που μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο έχουν μια ιδιαίτερη σημασία. Η πληροφορία δημιουργείται μέσω της επεξεργασίας ακατέργαστων δεδομένων.

epexergasia.JPGΠολυπλοκότητα (Complexity): Μέτρο επίδοσης των αλγορίθμων. Ως προς τους πόρους που δαπανά συναρτήσει του μήκους της εισόδου διακρίνεται σε σταθερή (βέλτιστη περίπτωση), λογαριθμική, γραμμική, πολυωνυμική ή εκθετική (χείριστη περίπτωση). Διακρίνεται σε πολυπλοκότητα χρόνου (χρόνος εκτέλεσης του αλγορίθμου) και πολυπλοκότητα χώρου (μνήμη που απαιτείται για την εκτέλεση του αλγορίθμου).

Περισσότερα
Πρόγραμμα (Program): Ακολουθία εντολών, κατάλληλα γραμμένων με σκοπό την εκτέλεση ενός αλγορίθμου από τον υπολογιστή, που θα εκτελεστεί πάνω σε συγκεκριμένα δεδομένα.
.JPG
Αλγόριμθμοι + δομές δεδομένων = προγράμματα


Περισσότερα
Προγραμματισμός (Programming): Η διαδικασία δημιουργίας προγραμμάτων υπολογιστή. Περιλαμβάνει τη συγγραφή, τη μετάφραση και την αποσφαλμάτωση του προγράμματος.

metaglwtisi.jpg


PROLOG (PROgramming LOGic): Μη διαδικασιακή γλώσσα προγραμματισμού της δεκαετίας του 70, προορισμένη για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Παράδειγμα: Kώδικας PROLOG.
prolog.JPG
Προσάρτηση (Append): Προσθήκη στοιχείων στο τέλος μια δομής δεδομένων.
Προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω (Bottom-up approach): Προσέγγιση στο σχεδιασμό συστημάτων που αρχίζει με την αναγνώριση των βασικών συναλλαγών και αναγκών σε επεξεργασία δεδομένων και συνεχίζει με την ολοκλήρωσή τους σε όλα και υψηλότερο επίπεδο. Είναι η αντίστροφη προσέγγιση της "από πάνω προς τα κάτω" προσέγγισης.

external image fig2.jpg
Προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω(Τop-down approarch): Προσέγγιση στο σχεδιασμό συστημάτων που ξεκινά από το ανώτερο επίπεδο, θεωρώντας δεδομένη τη λύση χαμηλότερων επιπέδων. Προοδευτικά κινείται προς όλο και μικρότερα υποπροβλήματα τα οποία θα εξασφαλίσουν την ύπαρξη της ζητούμενης λύσης.

Προσπέλαση (Access): Πρόσβαση σε δεδομένα με σκοπό την ανάγνωση ή μετακίνηση δεδομένων.