Ξι:


Java: Αντικειμενοστρεφής γλώσσα προγραμματισμού, ευρέως χρησιμοποιούμενη στο Διαδίκτυο.
Παράδειγμα: Κώδικας Java

java.JPG


Περισσότερα