Κάππα:καθοριστικότητα, κύριο πρόγραμμα, κώδικας, κωδικοποίηση προγράμματοςΚαθοριστικότητα (Definiteness): Χαρακτηριστικό γνώρισμα των αλγορίθμων, που εκφράζει πως κάθε εντολή του αλγορίθμου πρέπει να καθορίζεται καμία αμφιβολία για τον τρόπο εκτέλεσής της.

Παράδειγμα: Σε μία εντολή διαίρεσης θα πρέπει να λαμβάνονται περιπτώσεις για μηδενικό και μη μηδενικό διαιρέτη και να καθορίζονται οι κατάλληλες ενέργειες.
Κύριο πρόγραμμα: Το πρόγραμμα που καλεί στο σώμα του υποπρογράμματα, αλλά δεν καλείται από κανένα. Από αυτό ξεκινά η εκτέλεση του προγράμματος.
main_ok.JPG
Χρήση υποπρογράμματος για λειτουργία που χρειάζεται πολλές φορές.

Κώδικας (Code): Ένα ή περισσότερα προγράμματα ή τμήματα προγράμματος.
Κωδικοποίηση προγράμματος (Coding): Ο τρόπος με τον οποίο είναι εκφρασμένο ένα πρόγραμμα, όπως με ψευδογλώσσα ή γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου.