Γάμμα

Γάμμα:γλώσσα μηχανής, γλώσσα προγραμματισμού, GOTO, γραμματική, γραμμική αναζήτηση, γράφημαΓλώσσα μηχανής(Machine language): Γλώσσα προγραμματισμού του χαμηλότερο δυνατού επιπέδου, που χρησιμοποιεί δυαδικά ψηφία για την αναπαράσταση των εντολών της και είναι άμεσα κατανοητή μόνο από τον υπολογιστή. Η γλώσσα μηχανής είναι άμεσα συνδεδεμένη με την αρχιτεκτονική κάθε υπολογιστή γι' αυτό και διαφέρει από υπολογιστή σε υπολογιστή.
external image RealProgrammers.jpg

Περισσότερα για τη γλώσσα μηχανής
Γλώσσα προγραμματισμού (Programming language): Τεχνητή γλώσσα κατάλληλη για την έκφραση αλγορίθμων που πρέπει να εκτελεστούν από ένα υπολογιστή. Διακρίνεται σε γλώσσες προγραμματισμού χαμηλού επιπέδου (συμβολικές γλώσσες) και γλώσσες προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Συχνά ο όρος γλώσσα προγραμματισμού σημαίνει γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου.
external image language_family.gif
Η ιεραρχία των γλωσσών προγραμματισμού.
Η ιεραρχία των γλωσσών προγραμματισμού.

Περισσότερα για τις γλώσσες προγραμματισμού
GOTO: Εντολή μετάβασης που αλλάζει τη ροή του προγράμματος. Δέχτηκε έντονη κριτική και αποδοκιμασία λόγω της περίπλοκης, δυσνόητης δομής που προκαλούσε στα προγράμματα που τη χρησιμοποιούσαν. Ο δομημένος προγραμματισμός ήταν η τάση που την εξάλειψε.
Παράδειγμα ψευδοκώδικα με χρήση της GOTO και με χρήση δομής επιλογής (δομημένος προγραμματισμός).
.....
Αν Υ>0 τότε GOTO 1
Αν Υ==0 τότε GOTO 2
Γράψε 'ο Υ είναι αρνητικός'
GOTO 3
1: Γράψε 'ο Υ είναι θετικός'
2: Γράψε 'ο Υ είναι μηδέν'
........
.....
Αν Υ>0 τότε γράψε 'ο Υ είναι θετικός'
Αλλιώς_αν Υ==0 γράψε 'ο Υ είναι μηδεν'
Αλλιώς γράψε 'ο Υ είναι αρνητικός'
Τέλος_αν
.....
 

black-sheep-picture.jpg
GOTO: το μαύρο πρόβατο του προγραμματισμού

Γραμματική (γλώσσας): Αποτελείται από το τυπικό και το συντακτικό της γλώσσας. Τυπικό είναι το σύνολο κανόνων που ορίζει τις μορφές με τις οποίες μια λέξη είναι αποδεκτή. Συντακτικό είναι το σύνολο των κανόνων που καθορίζουν τη διάταξη και τη σύνδεση των λέξεων για τη δημιουργία μια έγκυρης πρότασης.

Παράδειγμα Τυπικού: Στην ελληνική γλώσσα οι λέξεις "λέξη", "λέξεις" είναι αποδεκτές, ενώ η λέξη "λέξειξ" δεν είναι.

Παράδειγμα Συντακτικού: Στην ελληνική γλώσσα η πρόταση " Στο σχολείο οι μαθητές κάθονται στα θρανία" είναι αποδεκτή από το συντακτικό της γλώσσας, ενώ η πρόταση "Στα κάθονται μαθητές οι σχολείο θρανία στο" , που περιέχει έγκυρες γραμματικά λέξεις, δεν είναι αποδεκτή από το συντακτικό.

external image grammar.gif
Γραμμική αναζήτηση (Linear search): Βλέπε σειριακή αναζήτηση.

ΓράφημαΓράφος) (Graph): Δυναμική δομή δεδομένων αποτελούμενη από κόμβους και ακμές που συνδέουν κόμβους μεταξύ τους. Στην προγραμματιστική του υλοποίηση κάθε κόμβος αποτελείται από ένα τμήμα δεδομένων και ένα ή περισσότερους προς τους γειτονικούς κόμβους.

Παράδειγμα: Σχηματική αναπαράσταση ενός γράφου. Τα δεδομένα είναι χαρακτήρες.

GRAPH.JPG
Γράφος που αποθηκεύει χαρακτήρες στους κόμβους του.


Περισσότερα