Όμικρον:οδηγούμενος από το γεγονός προγραμματισμός, οπτικός προγραμματισμός, ουράΟδηγούμενος από το γεγονός προγραμματισμός (Event driven programming): Προγραμματιστική διαδραστική προσέγγιση στην οποία η ροή του προγράμματος καθορίζεται από την πραγματοποίηση γεγονότων (όπως "κλικ" του ποντικιού ή πάτημα ενός πλήκτρου).

image1.JPG
Εκτέλεση προγράμματος οδηγούμενου από το γεγονός.

Οπτικός προγραμματισμός (Visual programming): Προγραμματιστική τάση στην οποία μια γλώσσα προγραμματισμού επιτρέπει τη δημιουργία προγράμματος μέσω γραφικής διεπαφής, παρά με χρήση κώδικα.

Προγραμματίζοντας με οπτικό προγραμματισμό.
Προγραμματίζοντας με οπτικό προγραμματισμό.

Ουρά (Queue): Δυναμική δομή δεδομένων με δύο άκρα στην οποία το πρώτο στοιχείο που εισέρχεται είναι το πρώτο που μπορεί να εξαχθεί. Οι λειτουργίες της η εισαγωγή (enqueue) και η εξαγωγή (dequeue).

external image 300px-Data_Queue.svg.png
Μια ουρά ανθρώπων.
Μια ουρά ανθρώπων.


Περισσότερα
Περισσότερα